Regulamin wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w celu spełnienia etycznych i naukowych standardów wydawniczych przyjęło i stosuje zasady etyki wydawniczej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/. Mają one służyć przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom publikacyjnym oraz zapewnieniu rzetelności procesu wydawniczego.

Wszystkie publikacje naukowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przed zatwierdzeniem do opracowania redakcyjnego i druku przechodzą proces recenzyjny, który pozwala wyłaniać dzieła o dużej wartości naukowej, oryginalnym ujęciu problemu oraz klarownym wywodzie naukowym.  

Wydawnictwo poprzez swą politykę wydawniczą oraz stosowanie się do zasad COPE gwarantuje jakość naukową wydawanych publikacji.

Działalność Wydawnictwa na rzecz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oparta jest na ustaleniach Rady Wydawniczej zatwierdzanych przez Rektora.

Aby dostarczyć zainteresowanym pracownikom niezbędnych informacji na temat zasad funkcjonowania Wydawnictwa oraz zapoznać z obowiązującymi w nim przepisami i wymaganiami, Rada opracowała je w formie regulaminu. Omówione są w nim szczegółowo takie zagadnienia, jak:

  • sposób powołania oraz kompetencje Rady Wydawniczej,
  • zasady opracowania i zatwierdzania planów wydawniczych oraz okres ich obowiązywania,
  • zasady przyjmowania prac habilitacyjnych i artykułów do Zeszytów Naukowych,
  • tryb przyjmowania prac dydaktycznych objętych planem wydawniczym,
  • tryb przyjmowania pozostałych prac,
  • wytyczne wydawnicze dot. zasad współpracy autorów z Wydawnictwem oraz zakresu odpowiedzialności autora i Wydawnictwa za wydaną publikację.

Wszystkich pracowników UMG zamierzających publikować swoje prace w Wydawnictwie uczelnianym prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz poradnikiem autora i traktowanie zawartych w nich treści jako obowiązujących.