Czasopisma

Czasopismo naukowe UMG ukazuje się od ponad 40 lat. Przez ten okres wydawane było pod różnymi nazwami: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. Od roku 2019 publikacja nosi nazwę Scientific Journal of Gdynia Maritime Uniwersity.

Jest to czasopismo interdyscyplinarne, publikujące artykuły z następujących dziedzin: nawigacja, mechanika, elektronika, elektroenergetyka, automatyka, towaroznawstwo i ekonomia.

Tryb przyjmowania do wydania Scientific Journal of Gdynia Maritime University (SJ):

1.  Obowiązują następujące zasady przygotowania do wydania oraz publikacji:

           1)    Wydawnictwo wydaje w ciągu roku 4 numery SJ of GMU jako kwartalniki.
           2)    Czasopismo wydawane jest w języku angielskim.
           3)    W ramach Scientific Journal of Gdynia Maritime University mogą być wydawane numery specjalne, stanowiące kolejne numery czasopisma.
           4)    W numerach specjalnych czasopisma mogą być również publikowane recenzowane materiały konferencyjne, pod warunkiem przestrzegania zasad
                   recenzowania/przyjmowania artykułów do wydania.
           5)    Wydanie numeru specjalnego SJ jest dopuszczalne pod warunkiem wskazania źródła jego finansowania.
           6)    Wszystkie SJ są ujęte w rocznym planie wydawniczym.
           7)    Każdy wydział UMG, tj.: Nawigacyjny, Mechaniczny, Elektryczny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, jest zobowiązany przygotować rocznie jeden SJ,
                   który jest finansowany ze środków danego Wydziału.
           8)    Harmonogram składania poszczególnych numerów SJ jest następujący:
                  a)  I kwartał – SJ przygotowuje Wydział Elektryczny. Nieprzekraczalny termin złożenia w Wydawnictwie – 15 luty danego roku.
                  b)  II kwartał ­– SJ przygotowuje Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Nieprzekraczalny termin złożenia w Wydawnictwie – 15 maja danego roku.
                  c)   III kwartał ­– SJ przygotowuje Wydział Mechaniczny. Nieprzekraczalny termin złożenia w Wydawnictwie – 15 sierpnia danego roku.
                  d)   IV kwartał ­– SJ przygotowuje Wydział Nawigacyjny. Nieprzekraczalny termin złożenia w Wydawnictwie – 15 listopada danego roku.
            9)   Za terminowość złożenia SJ odpowiada jego redaktor tematyczny. W wypadku złożenia numeru po ww. terminach Wydawnictwo nie gwarantuje jego wydania
                   w danym kwartale.
          10)  Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułów do wydania podejmuje redaktor naczelny SJ of GMU.
          11)  Zeszyt powinien zawierać od 5–10 artykułów w formacie B-5 (170 mm x 240 mm). Każdy artykuł  powinien liczyć od 10 do 15 stron.
          12)  Wszystkie artykuły, które mają być opublikowane w SJ of GMU, powinny być zrecenzowane przez dwóch recenzentów w systemie double-blind review.
          13)  Numer SJ składany do opracowania w Wydawnictwie powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie Scientific Journal
                  of Gdynia Maritime University. Za poprawność i kompletność złożonych materiałów odpowiada redaktor tematyczny SJ.
          14)  SJ of GMU wydawane są w nakładzie określonym w planie wydawniczym. Nakład obejmuje egzemplarze gratisowe w liczbie 35 egz. (egzemplarze do biblioteki UMG
                  i bibliotek krajowych) oraz 15 egzemplarzy do wykorzystania przez Wydawnictwo.
          15)  Po opublikowaniu wersji pierwotnej numeru (on-line) redaktor tematyczny otrzymuje z Wydawnictwa drogą elektroniczną jego kopię w celu rozesłania autorom
                  artykułów.
          16)  Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, recenzowania i przygotowania do wydania Scientific Journal of Gdynia Maritime University są zamieszczone
                  na stronie internetowej Uczelni w zakładce nauka/czasopisma

 

Do pobrania: