Plany wydawnicze

Zasady przygotowywania i zatwierdzania planów wydawniczych UMG:

 1. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych i ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych UMG zatwierdzają, roczne projekty planów wydawniczych obejmujących propozycje przygotowane przez katedry, zakłady i jednostki pomocnicze. Projekty obejmują zarówno prace naukowe, jak i dydaktyczne, których wydanie uznano za celowe z punktu widzenia działalności naukowej i dydaktycznej Uczelni.
 2. Projekty planów wydawniczych muszą być opiniowane i podpisane przez kierownika katedry oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, a także wskazywać źródło finansowania pozycji ujętych w planie.
 3. Podstawą do opracowania planu wydawniczego na kolejny rok kalendarzowy są projekty planów podstawowych jednostek organizacyjnych i ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych. Plany takie należy składać w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Powinny one zawierać, w zestawieniu tabelarycznym, następujące dane:
  ·  imię i nazwisko autora lub autorów,

  ·  tytuł opracowania,

  ·  planowaną liczbę stron tekstu w formacie B-5, tabel i rysunków,

  ·  przewidywaną wysokość nakładu,

  ·  realny termin złożenia pracy w Wydawnictwie,

  ·   określenie charakteru pracy (praca naukowa, podręcznik, skrypt, pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, inne) - ostatecznej kwalifikacji pozycji dokona Rada Wydawnicza na podstawie opinii recenzenta,

  ·   propozycję co najmniej dwóch recenzentów spoza UMG, przy czym w przypadkach uzasadnionych można powołać recenzentów będących pracownikami UMG,

  ·   źródło finansowania.

 4. Do tabelarycznego zestawienia planu wydawniczego powinny być dołączone wnioski wydawnicze dotyczące wymienionych w nim prac, zatwierdzone przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz konspekty ww. prac. Konspekt pracy powinien zawierać: plan zawartości opracowania, wyszczególnienie ewentualnych części, podanie kompletnego spisu treści.
 5. W odniesieniu do pracy zbiorowej we wniosku należy podać procentowy udział poszczególnych współautorów w jej przygotowaniu. Wniosek wydawniczy powinien być podpisany przez wszystkich autorów.
 6. Wznowienie ze zmianami w treści poniżej 25% traktowane jest jako wznowienie poprawione, rozszerzone. Tryb wprowadzania poprawek należy skonsultować w Wydawnictwie. Wznowienie ze zmianami w treści powyżej 25% uznaje się za nową pozycję wydawniczą i podlega ono trybowi składania w Wydawnictwie  nowego opracowania, które musi być recenzowane.
 7. Objętość pozycji wydawniczych, będących pomocami dydaktycznymi, powinna być dostosowana do ustalonych niżej norm dotyczących maksymalnej liczby stron formatu B-5:
  ·         pozycje przeznaczone do wykładów – 9 stron na 1 godzinę dydaktyczną;

  ·         pozycje do ćwiczeń i laboratoriów – 8 stron na 1 godzinę dydaktyczną.

 8. Projekty planów wydawniczych oraz zamieszczone w nich pozycje opracowane niezgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 2–6 nie będą przez Radę Wydawniczą rozpatrywane.
 9. Zaproponowany przez Radę roczny plan wydawniczy jest zatwierdzany przez Rektora UMG.
 10. Wydawnictwo pracuje w cyklu 4-letnim, w związku z czym propozycje składane i przyjęte do planów w latach wcześniejszych niż okres4 ostatnich lat będą wydawane po uzyskaniu ponownej zgody kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na sfinansowanie danej pozycji.
 11. Istnieje możliwość uzupełniania planów w trakcie ich realizacji o nowe pozycje. Włączenie do planu tych prac odbywać się będzie według procedury obowiązującej dla planów wydawniczych.
 12. Plany wydawnicze z trzech ostatnich lat oraz zatwierdzony plan na kolejny rok są zamieszczonena stronie internetowej Wydawnictwa.
 13. Terminy dostarczenia poszczególnych prac do Wydawnictwa powinny być przez autorów przestrzegane lub na bieżąco prolongowane. W przypadku rażących opóźnień w terminach składania prac Rada Wydawnicza zastrzega sobie możliwość zmian stawek wydawniczych.