Rada Wydawnictwa

Kompetencje Rady Wydawniczej UMG:     

 1. Rada Wydawnicza, zwana dalej Radą, jest organem kolegialnym powoływanym przez Rektora Uczelni na okres kadencji.
 2. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący Rady, przedstawiciele poszczególnych podstawowych jednostek organizacyjnych UMG oraz reprezentant Wydawnictwa.
 3. Rada jest organem doradczym Rektora w zakresie prowadzonej działalności wydawniczej UMG.
 4. Za prawidłową działalność Rady odpowiedzialny jest jej przewodniczący.
 5. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  ·         ustalanie szczegółowych kryteriów i zasad realizacji polityki wydawniczej Uczelni,
  ·         przygotowanie rocznego planu wydawniczego Uczelni,
  ·         formułowanie wniosków dotyczących celowości wydania zgłoszonych pozycji,
  ·         wybór i zatwierdzanie recenzentów zaproponowanych przez autorów/kierowników podstawowych jednostek ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych UMG,
  ·         ustalanie, w ramach przyjętych w Uczelni stawek, wysokości honorariów autorskich oraz recenzenckich,
  ·         podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia do wydania pozycji zgłoszonych poza zatwierdzonym planem wydawniczym.
 6. Dokonując analizy i weryfikacji pozycji zgłoszonych do planu wydawniczego, Rada bierze pod uwagę aktualne programy nauczania.
 7. Posiedzenia Rady Wydawniczej są protokołowane. Protokoły podpisuje przewodniczący Rady Wydawniczej. Decyzje podejmowane przez Radę przedstawiane są do akceptacji Rektorowi.

Skład Rady Wydawniczej UMG:

prof. dr hab. inż. Józef Lisowski - przewodniczący Rady, przedstawiciel Wydziału Elektrycznego

dr inż. kpt. żw. Grzegorz Rutkowski - przedstawiciel Wydziału Nawigacyjnego

dr hab. inż. Robert Starosta, prof. UMG - przedstawiciel Wydziału Mechanicznego

dr hab. inż. Agnieszka Rybowska, prof. UMG - przedstawiciel Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości

mgr Jakub Piotrowicz - przedstawiciel Instytutu Morskiego

mgr Beata Gniadowicz - Wydawnictwo UMG