Poradnik autora

Zasady przyjmowania publikacji do wydania w Wydawnictwie UMG określa Regulamin Wydawnictwa zatwierdzony przez Rektora UMG. Autor, który chce opublikować książkę w Wydawnictwie UMG powinien:

  1. Złożyć propozycję wydawniczą do projektu planu wydawniczego na rok następny, który podstawowe jednostki organizacyjne uczelni przygotowują do 30 kwietnia każdego roku.
    Należy wypełnić wniosek wydawniczy (do pobrania na stronie Wydawnictwa), dołączyć konspekt lub spis treści i przedłożyć do akceptacji kierownikowi jednostki (katedry, zakładu lub jednostki pomocniczej). Następnie należy uzyskać akceptację kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UMG (wydział, instytut).                                          
  2. Jeżeli publikacji autora nie ma w planach wydawniczych (link) powinien on wypełnić wniosek wydawniczy, uzyskać akceptację kierownika jednostki (katedry, zakładu itp.) oraz zgodę kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UMG (dziekan, dyrektor instytutu) lub ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej na finansowanie wydania publikacji.
  3. Złożyć w Wydawnictwie jednostronny wydruk oraz wersję elektroniczną pracy (informacje na temat przygotowania pliku w zakładce Instrukcje i szablony wraz zaopiniowanym wnioskiem wydawniczym, oświadczeniem o oryginalności, propozycjami recenzentów spoza UMG:
  •  2 recenzentów – w przypadku monografii,
  • 1 recenzenta – przy pozostałych publikacjach.

         Propozycja zostanie przedłożona Radzie Wydawniczej, która podejmie decyzję o przyjęciu publikacji do wydania.