Metrologia

Metrologia

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-7421-260-1
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
250

Pozycja „Metrologia” stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnej metrologii, a przede wszystkim umiejętności poprawnego formułowania celów pomiarowych, prowadzenia eksperymentów badawczych i użytkowania narzędzi pomiarowych oraz oceny dokładności uzyskanych wyników. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów, dedykowanych najważniejszym, zdaniem autorów, zagadnieniom, opisującym aktualny stan wiedzy w dziedzinie metrologii. W rozdziałach 1 i 2 przedstawiono istotę i cele pomiaru, zdefiniowano pojęcia podstawowe oraz omówiono główne zagadnienia dotyczące metod i narzędzi pomiarowych. Rozdział 3 poświęcono analogowej technice pomiarowej. Obejmuje on podstawy analogowego przetwarzania sygnałów oraz zasady konstrukcji i zastosowań analogowych przyrządów i układów pomiarowych. Rozdział 4 dedykowany jest cyfrowej technice pomiarowej i dotyczy podstaw cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz konfiguracji i zastosowań cyfrowych przyrządów pomiarowych. W rozdziale 5, mającym kluczowe znaczenie dla współczesnej metrologii, przedstawiono systemy pomiarowe w kontekście zagadnień szczegółowych dedykowanych kolejno: architekturze systemów, elementom torów pomiarowych, interfejsom komunikacyjnym oraz komputerowym systemom pomiarowym.
Rozdział 6 podręcznika – ostatni – dotyczy pomiarów na statkach morskich i oprócz ogólnej charakterystyki statku jako obiektu pomiarowego także charakterystyki środowiska morskiego oraz roli pomiarów w procesie eksploatacji statku. Zaprezentowano w nim wybrane przykłady systemów pomiarowych na statkach w obszarach nawigacji, energetyki okrętowej i przewozu ładunków. Podręcznik ma służyć zwłaszcza studentom kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym AMG oraz słuchaczom kierunków pokrewnych, a także technikom zajmującym się zagadnieniami pomiarów.

Spis treści: